Kancelaria Notarialna Zbigniew Wocka w Bydgoszczy

O notariuszu

Moją pracę rozpocząłem z dniem 20.04.1991r. jako notariusz i dyrektor Państwowego Biura Notarialnego w Sępólnie Krajeńskim.

Od 1992r. prowadziłem prywatną Kancelarię Notarialną w Sępólnie Krajeńskim.

Od 1996r. rozpocząłem prowadzenie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy.

Czynności notarialne

Notariusz Zbigniew Wocka dokonuje wszelkich czynności, których zakres szczegółowo wymieniony jest w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Najczęściej realizowane w Kancelarii Notarialnej czynności to:

 • umowy sprzedaży nieruchomości, działek, lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali (z możliwością jednoczesnego ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego Kupującym na zakup),
 • umowy darowizny nieruchomości, działek, lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali (z możliwością ustanowienia właściwych służebności),
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali oraz ich sprzedaży, darowizny lub przeniesienia własności,
 • ustanowienia hipotek na zabezpieczenie kredytów lub pożyczek,
 • ustanowienia służebności gruntowych oraz prawa użytkowania,
 • umowy zamiany,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy działu spadku oraz zniesienia współwłasności nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • umowy majątkowe małżeńskie oraz umowy podziału majątku wspólnego małżonków,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • akty założycielskie lub umowy spółek oraz protokoły zgromadzeń spółek,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji (również w zakresie umów najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego),
 • poświadczenia odpisów dokumentów, daty okazania dokumentów lub własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach,
 • oraz inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Aby dokonać w Kancelarii Notarialnej jakiejkolwiek czynności należy posługiwać się ważnym dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku cudzoziemców ważną kartą pobytu. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nie władająca biegle w mowie i piśmie językiem polskim w czynności konieczny jest udział tłumacza przysięgłego języka, którym biegle włada ta osoba.

Poświadczenia odpisów dokumentów, daty okazania dokumentów lub własnoręczności podpisów, dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej na bieżąco, a pozostałe czynności po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wszelkie czynności są dokonywane przez notariusza w siedzibie Kancelarii Notarialnej, jednakże, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności, istnieje możliwość przeprowadzenia czynności poza siedzibą Kancelarii Notarialnej, po wcześniejszym umówieniu bezpośrednio z notariuszem.

Jeżeli Klient Kancelarii Notarialnej nie jest pewien jakiego rodzaju czynności powinien dokonać wystarczy umówić się na osobiste spotkanie z notariuszem w Kancelarii Notarialnej na rozmowę. Okazanie wszelkich posiadanych dokumentów będzie bardzo pomocne w ustaleniu stanu sprawy i określeniu jaka czynność powinna zostać skutecznie przeprowadzona w Kancelarii Notarialnej. Porada notariusza w tym zakresie jest bezpłatna. Notariusz wskaże również rodzaj wymaganych do wybranej czynności dokumentów oraz określi wysokość wszelkich opłat, jakich uiszczenie będzie konieczne.